İyilik, Sevgi ve Eğitim Federasyonu İSEF Kurumsal Yapı

isef logo

Hakkımızda

İyilik, Sevgi ve Eğitim Federasyonu İSEF; ülkemizin eğitim, öğretim ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgesel, sektörel ve ulusal milli eğitim politikalarının oluşturulmasını sağlamak, potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için 2013 yılında Ankara’da kurulmuştur. Federasyon 5 şehirde faaliyetler gösteren eğitimci dernek tarafından kurulmuştur.

İSEF, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinliklere imza atmakta ve öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlemektedir.

İSEF, aklın ve bilimin ışığında hareket eden, ülke sorunlarına karşı ilgili ve yeniliklere açık üyeleriyle birlikte çalışmalarını her geçen gün artırarak devam ettirmektedir. Üye dernek mensubu eğitimcilerin çoğunluğu, Türkiye genelinde, resmî ve özel eğitim – öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır.

 

İSEF bugün 2500 den fazla eğitimciyi temsil ediyor

İSEF 10′dan fazla üye derneği ve 2500′den fazla eğitimci ile milli eğitimizi her alanda desteklemeye devam etmektedir.

 

İSEF e nasıl üye olunur

İSEF ‘e üye olmak için bölge içerisinde size en yakın veya sizin tercih edeceğiniz derneklerimizden bir tanesine üye olmanız yeterli olacaktır. Bağlı derneklerimize üye olan eğitimciler İSEF üyesi olarak addedilir. Teknik olarak eğitimcilerin İSEF’ e doğrudan üye olması söz konusu değildir, üyelik derneklerimiz üzerinden gerçekleşmektedir.

Web sitemizde (www.isef.org.tr) derneklerimizin iletişim bilgileri mevcuttur. Derneklerimiz hakkında değerlendirme yaptıktan sonra arzu ettiğiniz bir derneğimize üye olabilirsiniz. İstediğiniz takdirde öncelikle derneklerimizden, yeterli olmadığı takdirde de İSEF Merkez ofisimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

İYİLİK, SEVGİ VE EĞİTİM FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Federasyonun Adı

Madde 1- Federasyonun Adı; “İyilik, Sevgi ve Eğitim Federasyonu”dur. Federasyonun kısa adı (İSEF) dir.

Merkezi

Madde 2-Federasyonun merkezi Ankara’dır.

Federasyonun Amacı

Madde 3-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve ülkemizin kabul etmiş olduğu uluslararası hukuk normları doğrultusunda, kendisine bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere; ülkemizin eğitim, öğretim ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgesel, sektörel ve ulusal milli eğitim politikalarının oluşturulmasını sağlamak, potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, eğitim dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak, halka ve üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak, bu tür çalışmalarda, çeşitli yurt içi ve yurt dışı kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak..

Büyük millet olma şuurunun bütün fertlerin topyekun katılımıyla gerçekleşeceğine ve büyük hedeflere küçük fakat samimi adımlarla yürüneceğine inanan federasyonumuz, şahsi arzuların yerine millî ruh ve millî düşüncenin; egonun yerine diğergamlık ve kolektif şuurun geçeceği, birbirini tanımayan fertlerin, kendileri gibi kimselerin varlıklarını hissedeceği ve hemen herkesin içtimaî bir varlık olduğunu yeniden duyup yaşayacağı dönem için birleştirici ve yumuşatıcı bir harç olarak çalışmayı amaçlar.

Federasyonun Faaliyet Alanları

Madde 4-Federasyon çalışma alanları ortak ilke ve hedefleri benimseyen üyelerine öncelik vermek ve tüzüğünde gösterilen amacı gerçekleştirmek üzere;

1) Eğitim dünyasında etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapar.

2) Tüm Eğitim çalışanlarının tanışma ve kaynaşmalarını sağlama, mesleki konularda bilgi alışverişlerini artırma, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirme amacıyla çalışmalar yapar. Kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapar. Türkiye’yi ve Dünya’yı ilgilendiren eğitim-öğretim, kültürel ve sosyal konularda fikirler üretir, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapar.

3) Eğitim alanındaki kamu kurum ve özel sektör çalışanlarını, dernek ve federasyon çatısı altında teşkilatlandırmaya çalışır, bu alanda çalışan tüm görevlilerin atama, yer değiştirme, özlük haklarının objektif ve adil olarak yürütülmesine çaba gösterir.

4) Üyelerin ve eğitimcilerinin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, eğitimde kalite bilincini geliştirmek, mesleki formasyonlarını ve topluma olan faydalarını artırmak üzere faaliyetlerde bulunmak.

5) Yurt içi ve yurt dışında eğitim-öğretim hizmetine katkıda bulunmak üzere kreş, anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesinde kurs, etüt, dershane, okul ve öğrenci yurtları ve yetişkinler için huzurevleri açar veya mevcutları destekler. Mevcut ve yeni yapılacak kurumların her türlü tefrişatını yapar. Her türlü eğitim-öğretim kurumu ile işbirliği yapar. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapar. Mesleki eğitimin yaygınlaşmasına destek olur.

6) Federasyonun amaçları doğrultusunda halen faaliyette olan her seviyedeki resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak ve onların sosyal, kültürel tesislerinden istifade etmek. Amacına uygun otel, motel ve benzeri yerlerin inşa edilmesi, kiralanması, işletilmesi. İnsan kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek etkin bir biçimde değerlendirilmesini, kalite, verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşmasına katkıda bulunur.

7) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde uygulanmasına destekte bulunur.

8) Eğitim-öğretim ile ilgili yurt dışı ve yurt içinde, güncel gelişmelerden üyelerinin ve kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak amacıyla kurs, seminer, panel, sempozyum, konferans, inceleme gezileri vb. etkinlikler düzenler. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla raporlar hazırlatıp, üyelerinin ve kamunun yararına sunar.

9) Gerekli eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik eder.

10) Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar.

11) Toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri destekler, sosyal yararı olan çalışmalara öncülük ve yardım eder.

12) Üyeler arasındaki iletişimi sağlamak ve gelişmelerden haberdar etmek amacıyla periyodik bülten dergi veya gazete çıkarabilir. Federasyon amacı doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapar. Web tabanlı hizmetler sunar.

13) Federasyon yurt içi ve yurtdışında geliştirdiği projelerle üyelerinin ve eğitim çalışanlarının gelişimine katkıda bulunur.

14) Çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini doğrudan parlamentoya, hükümete, uluslararası kuruluşlara yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek amaçları doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.

15) Üye derneklerden gelen görüş ve önerileri geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara, kurumlara ve kamuoyuna iletir.

16) Federasyona üye dernekler ve bu derneklerin üyelerinin elde etmiş olduğu bilgileri, yargı kararlarını; karşılaşmış oldukları engelleri belirleyerek, hem üyelerinin hem de diğer kişilerin hukuki, ekonomik, üretim, uyum, refah, kalkınma, bilimsel, sosyal, çevre, tüketici, eğitim, gençlik, vergilendirme, maliye, istihdam, insan hakları, teknoloji, ticaret ve fikri mülkiyet hakları vb. konularda görebilecekleri zararları ve bunların yaptırımları ile yararları hakkında araştırmalar yapar veya yaptırır. Üyelerine hukuksal anlamda destek olur, iş ve işlemlerini anlaşmalı avukatları yolu ile takip ettirir. Üyeleri adına bireysel veya toplu dava açıp, takibini yapar.

17) Gayrimenkul tasarruf, ipotek dahil olmak üzere her nevi ayal, irtifak, kira,  şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, elde edeceği kazancı üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, federasyona gelir kaydedebilir.

18) Amaçlarını gerçekleştirmek için konfederasyon kurar; kurulmuş olan konfederasyona kurucu ya da üye olarak katılır veya ayrılır.

19) Yurt içi ve yurtdışında iktisadi işletmeler kurar, İşletir, işlettirir, kiraya verir. Kurulmuş olan işletmelere ortak olur.

20) Eğitim-öğretim ve kalkınmanın temel unsuru kabul ederek bu alanlarda, öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik eder. Yönetim kurulu kararı ile yurtiçi ve yurtdışında öğrenci ve akademisyenlere burs verir, ayni veya nakdi yardımlarda bulunur, sosyal, ekonomik, toplumsal konularda her türlü araştırma yaptırır.

21) Ayni ve nakdi yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul eder.

22) Fikri mülkiyet hakları, know-how, franchising gibi ticari ve teknik haklar ile taşınır/taşınmaz mallar satın alabilir, kiralayabilir, satabilir; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurur, işletir ve her türlü inşaatı yapar.

23) Eğitim ve öğretim ile ilgili yatırımların önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur.

24) Eğitim ve öğretim ile ilgili şirketlerin küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapar. Bu yönde uluslararası organizasyonlar içinde yer alır, işbirliğinde bulunur.

25) Eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel konularla ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlar ve sergiler hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde fuar ve sergi düzenler veya bunlara katılır.

26) Yurt içi ve yurtdışında eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel konularla ilgili uluslararası ilişkilere önem verir; bilimsel sosyal ve kültürel olimpiyat etkinlikleri yapar, kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim, işbirliği ve ortak girişim imkânlarını geliştirmeye çalışır.

27) Yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş dernek, federasyon, konfederasyon, organizasyon veya kuruluşlarla işbirliği yapabilir, uluslararası faaliyette bulunur ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla bu kuruluşlara üye olarak katılır.

28) Federasyon yabancı ülkelerdeki özel ya da kamusal konfederasyon, federasyon, dernek veya çeşitli kuruluşların üyelerini veya temsilcilerini Türkiye’ye davet eder, ya da yabancı konfederasyon, federasyon, dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak yönetim kurulu üyelerini, profesyonel yönetici veya çalışanlarını, yönetim kurulunca görevlendirilecek kişileri yurt dışına gönderir.

29) Tabii ve tarihi mirası koruma, kültürel tanıtım yapma, turizmi geliştirme amacıyla çalışmalar yapar, projeler üretir. Bu konularda ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile işbirliği çalışmaları yapar. Bu hususta geziler, konferanslar, yazılı ve görsel basın yolu ile halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.

30) Doğal afetler (orman yangını, erozyon, sel, su baskını, deprem vb.), trafik kuralları, trafik kazaları konularında halkın yapması ve bilmesi gereken hususlar ile ilgili olarak, çalışmalarda bulunur, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenler, eğitim parkları, uygulama alanları, hatıra ormanı, özel orman vb. ağaçlandırma çalışmaları yapar. Bu konularda yurtiçinde ve yurtdışında gerekli hallerde yardımda bulunur.

31) Sosyal, kültürel, teknolojik, hukuksal, mesleki, eğitsel ve ekonomik alanlardaki gelişmesinin sağlanması amacı ile federasyon üyesi olan ya da olmayanların, dışa açılım ve globalleşme konularında bilinçlendirilmeleri için faaliyetlerde bulunur. Konferans, seminer, panel, toplantı, gezi vb. faaliyetleri ve araştırmaları teşvik eder, yapar veya yaptırır.

32) Üyelerin ve eğitim ile ilgili tüm bireylerin yurtiçi ve yurtdışı genel, mesleki eğitimlerini sağlamak amacıyla bu konuda eğitim, panel, sempozyum vb. etkinlikleri gerçekleştirir.

33) Üyelerinin ve eğitim çalışanlarının elektronik ortamda iletişim ve haberleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli elektronik ve internet alt yapısını oluşturarak, web siteleri, bilgi bankası ve arşiv kurma çalışmaları yapar.

34)Federasyon izne tabi, Türk, Türkiye, Milli ve Cumhuriyet gibi kelimelere gerektiğinde yasal müracaatını yaparak izin almak koşuluyla kullanabilir.

35) Eğitim ve öğretim ile ilgili bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir eğitim ve öğretim sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel planlama çalışmaları yapabilir. Bu amaçla, kurslar,   kütüphaneler, okuma salonları, etüt merkezleri, vb. eğitim-öğretim faaliyeti sunan mekânlar açabilir, açılmasına destek olur. Her türlü eğitim-öğretim kurumu ile işbirliği yapar.

36) Avrupa Birliği’ne, eğitim ve öğretim ile ilgili projeler hakkında üyelerine gerekli konularda bilgi sunmak amacıyla seminer, konferans, panel, toplantı, gezi düzenleyebilir. Yurtiçi ve yurtdışında müzakere ve katılım sürecinde oluşturulacak çalışma gruplarına katılabilir, konuyla ilgili makamlarla ortak çalışmalar yapabilir, düşünce ve çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletebilir, konuyla ilgili rapor, proje, mesleki kurslar düzenleyebilir ve yayınlar hazırlayabilir anket çalışması yapar, konuyla ilgili kişileri ülkemize davet etmek vb. çalışmaları yapar.

37) Üyelerinin ve eğitim ile ilgili tüm bireylerin yararlanmaları için lokal açabilir, sosyal ve kültürel tesisler kurar, dinlenme ve eğitim tesisleri açar ve tefriş eder.

38) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

39) Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi için, veli, öğrenci, öğretmen ve idarecilerin işbirliği ve uyum içinde çalışmaları için girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar.

40) Federasyon aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda işbirliğinde bulunacağı konfederasyon ve konfederasyon üyesi federasyonlar ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar; Kendisine bağlı dernekler ile işbirliğini özendirir ve gözetir. Yasal izinleri alması halinde amaçlarına uygun uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

41) Birleşmiş Miletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, UNESCO, UNICEF, IMF gibi yurtdışı kuruluşlar ile üniversiteler, yerel yönetimler, iş-kur, kalkınma ajansları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, sendikalar ve benzeri yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile, eğitim ve öğretim dünyası üyeleri ile ve sosyal, kültürel hayata yarar sağlayacak ortak projeler yapmak, yürütmek ve bu amaçlarına yönelik destek talebinde bulunabilir.

42) Federasyonun amaç edindiği hizmetler, hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yararına açıktır. Belli bir yöreye ve kitleye hizmetle sınırlı değildir.

43) Federasyona üye dernek ve dernek üyeleri arasında uyuşmazlıkların çözümü için tahkim kurulları oluşturabilir ve bir tahkim merkezi kurabilir.

44) Yurt içi ve yurtdışında önemli merkezlerde temsilcilik açabilir, temsilci görevlendirebilir, personel istihdam edebilir, üyelerini ve üye dernek yöneticilerini bilgilendirici faaliyetleri, bu temsilcilik veya temsilciler vasıtasıyla gerçekleştirebilir,

45) Eğitimcilerin hayat standartlarını geliştirmek, bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselere ve ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurt, pansiyon ve misafirhane açar.

46) Yurt içi ve yurtdışında diksiyon, hızlı okuma,  kişisel gelişim, hafızayı güçlendirme teknikleri, yabancı dillerin öğretilmesi, bilgisayar kullanımı, mental aritmetik vb. eğitim konularında danışmanlık yapar, seminerler ve kurslar düzenler.

47) Yurt içi ve yurtdışında eğitim kurum ve kuruluşları arası sosyal, kültürel ve sportif yarışmalar düzenleyerek öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlayabilir.

48) Yurt içi ve yurtdışı federasyonun amacına uygun çalışma yapan başarılı kişileri ve kuruluşları üyelik şartı olmaksızın ödüllendirebilir.

49) Yurt içi ve yurtdışında insanlığın ortak mirasından bize düşen pay olarak gördüğümüz kültürel değerlerimizi ulusal ve uluslararası etkinlikler yaparak tanıtabilir, bu amaçla özellikle Türkçe’nin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için her alanda ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapabilir, yapılan organizasyonlara katılabilir ve katkıda bulunabilir, yarışmalar tertip eder.

50) Yurt içi ve yurtdışında federasyon gerekli gördüğü konularda toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için tüm bireylere yönelik seminerler,  konferanslar, geziler, yarışmalar ve eğitim programları düzenler.

51) İdarecilik hakkında, güzel hitap etme, etkili konuşma, insanlar üzerinde etki etme sanatı hakkında danışmanlık yapar, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler.

52) Üyelerinin ve eğitim çalışanlarının yararına, mal ve hizmet alımlarına yönelik anlaşmalar yapar. Gerektiğinde üyeler arası yardımlaşma için kooperatif ve sandık kurar.

53) Yurt içi ve yurtdışında milli, manevi, ahlaki değerleri geliştiren, güçlendiren etkinlikler yapmak ve yayılmasına katkı sağlamak. Bu amacıyla, ebru kursları, ney kursu, hat sanatı, hipnoz ile eğitim ve dikkat dağınıklığının giderilmesi konularında danışmanlık yapmak, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek.

54) Gerek federasyon imkânları ile gerekse gönüllü kişi ve kuruluşların yardımıyla sağlık kuruluşları ile dayanışma içinde sağlık taraması, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik ve dağıtma kampanyaları düzenleyebilir.

55) Çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini doğrudan parlamentoya, hükümete, ilgili bakanlıklara uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek amaçları doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir.

56) Yurt içi ve yurtdışında federasyon amaçları doğrultusunda gerekli diğer tüm çalışmaları yapar.

Başkandan

Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…Başkandan…

Misyon-Vizyon

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve ülkemizin kabul etmiş olduğu uluslararası hukuk normları doğrultusunda, kendisine bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere; ülkemizin eğitim, öğretim ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgesel, sektörel ve ulusal milli eğitim politikalarının oluşturulmasını sağlamak, potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, eğitim dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak, halka ve üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak, bu tür çalışmalarda, çeşitli yurt içi ve yurt dışı kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak..

Büyük millet olma şuurunun bütün fertlerin topyekun katılımıyla gerçekleşeceğine ve büyük hedeflere küçük fakat samimi adımlarla yürüneceğine inanan federasyonumuz, şahsi arzuların yerine millî ruh ve millî düşüncenin; egonun yerine diğergamlık ve kolektif şuurun geçeceği, birbirini tanımayan fertlerin, kendileri gibi kimselerin varlıklarını hissedeceği ve hemen herkesin içtimaî bir varlık olduğunu yeniden duyup yaşayacağı dönem için birleştirici ve yumuşatıcı bir harç olarak çalışmayı amaçlar.

Adı

Görevi

e-posta

1 M. Çağrı EKEN Yönetim Kurulu Başkanı mceken@isef.org.tr
2 Yalçın BULUT Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ybulut@isef.org.tr
3 Ramazan GÖGÜŞ Yönetim Kurulu Başkan Yrd. rgogus@isef.org.tr
4 Salih UYSAL Yönetim Kurulu Başkan Yrd. suysal@isef.org.tr
5 Vahdet ÇALKINLI Genel Sekreter vcalkinli@isef.org.tr

document[1]

RAKAMLARLA İSEF

10+

ÜYE DERNEK SAYISI

2500+

ÜYE EĞİTİMCİ SAYISI

100+

YILLIK ETKİNLİK SAYISI

10+

PROJE SAYISI
TOP